northon@northon.sk
+421 901 910 622

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú viazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky northon.sk

NORTHON s.r.o.

sído: Radlinského 1716, Dolný Kubín

IČO: 54 785 821

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky sk

 

II.

Kontaktné údaje v prípade otázok a pripomienok pri spracúvaní osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adresu northon@northon.sk a telefonicky na čísle 0421 901 910 622.

 

III.

Účel spracúvania osobných údajov

účelom spracúvania osobných údajov je:

 • zabezpečenie predzmluvných a zmluvných vzťahov
 • identifikácia zákazníkov
 • potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • zabezpečenie služby – konzultácie a vzdelávania
 • spracovanie účtovnej agendy
 • marketingové účely

 

IV.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • titul, meno/obchodné meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, logo/ochranná známka
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom

 

V.

Doba uchovávania osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

VI.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov - fyzických osôb nezverejňuje
 • prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov – právnických osôb zverejňuje len v rozsahu maximálne logo/ochranná známka a obchodné meno

 

VII.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • namietať spracúvanie osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov
 • byť informovaná o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje

 

IX.

COOKIES

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď̌ si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť̌. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org .

 

Znenie cookies: „Súbory cookies používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám.“

Radlinského 1716,
Dolný Kubín 026 01
Slovensko
northon@northon.sk
+421 901 910 622
Zostaňme v kontakte
kontaktny formular footer

© Copyright 2023 Northon | Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Cookies

created by simplyBe

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram